بیش از صد خانواده در بغلان کمک شد

sadam_morr
_

برای 125 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ درولایت بغلان با همکاری نهاد های مدد رسان به تاریخ 2 جوزا سال روان مساعدت صورت گرفت.

این مساعدت برای هریک از 34 خانواده، بسته های صحی  تهیه شده از جانب موسسه DACAR و برای هریک از 91 خانواده دیگر، یک بوجی برنج مساعدت کشور چین از طریق ریاست امور مهاجرین بغلان توزیع شد.