توزیع مساعدت برای صد ها خانواده در جوزجان آغاز شد

sadam_morr
_____

برای  508 خانواده عودت کننده، بیجاشده ، و فامیلهای نهایت آسیب پذیر، کمک نقدی دفتر UNHCR، درهماهنگی با ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان ، به تاریخ 3 جوزا آغاز شد.

به گفته مسوولین ریاست امور مهاجرین جوزجان، برای هریک از خانواده های سروی شده، مبلغ 420 دالر امریکایی، توزیع می شود.