برای 47 خانواده در غور مساعدت غیر غذایی توزیع شد

sadam_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور به‌روز (سه‌شنبه 5 حوت) برای47 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ ولسوالی های غور در آن ولایت کمک غیر غذایی توزیع نمود.

بعد از سروی به هر خانواده بسته های وسایل آشپزخانه، بهداشتی، سه تخته کمپل، دو تخته ترپال از جانب  UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد با حضور نماینده اداره مهاجرین و سازمان یادشده توزیع شد.