روند توزیع مساعدت زمستانی از سوی وزارت امور مهاجرین در لغمان آغاز شد

sadam_morr
_________

در ادامه کمک های زمستانی به خانواده های نیازمند از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، روزپنجنشبه این کمک ها از ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به 500 خانواده بیجاشده و عودت کننده نیازمند آغاز شد.

به هرخانواده بیجاشده طبق میکانیزم مصرفی مبلغ 15 هزار افغانی پول نقد از بودجه وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان با حضور سرپرست ولایت، نماينده ادارات حقوق بشر، امور زنان، کار و امور اجتماعی و نماینده جامعه مدنی در مرکز ولایت لغمان توزیع شد.

این در حالی است که در زمستان جاری بیش از 17 هزار خانواده بیجاشده و نیازمند در سراسر کشور از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تحت پوشش کمک های زمستانی قرار گرفته است.