به یکصد خانواده بیجاشده و عودت کننده نیازمند در بغلان مدد رسانی شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بغلان با همکاری اداره اکتید روز پنجشنبه 30 دلو سال روان به یکصد خانواده عودت کننده و بیجاشده داخلی در آن ولایت پول نقد مساعدت کرد.

این کمک ها در چهارچوب کمک های زمستانی به منظور تامین نیازمندی اولیه خانواده های یادشده صورت گرفته است که در نتیجه ناامنی ها و جنگ از ساحات شان به شهر پلخمری بیجاشده اند.

پس از سروی و نیازسنجی توسط تیم مشترک ادارات دخیل، به هرفامیل مبلغ 15 هزار و 400 افغانی پول نقد توزیع شد.