به بیش از صد خانواده بیجاشده در غور مدد رسانی شد

anwari_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور با همکاری اداره اکتید روز چهارشنبه 29 دلو سال روان از توزیع مساعدت نقدی برای 117 خانواده بیجاشده در آن ولایت خبر داد.

در جریان این برنامه کمکی در مرکز ولایت غور به هر خانواده مبلغ 9 هزار افغانی پول نقد توزیع شد. این خانواده ها در نتیجه ناامین ها خانه های شان ترک کرده اند.

سروی و نیاز سنجی خانوادهای یادشده مشترکاً توسط ادارات دخیل ملی و بین المللی صورت گرفته و در جریان توزیع کمک ها معاون والی ولایت غور حضور داشته و به کمک رسانی بیشتر به خانواده های نیازمند تاکید کرد.