28 خانواده در کنر بسته صحی بدست آوردند

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کنر به روز شنبه 13 جدی از توزیع بسته‌های صحی برای 28 خانواده بیجا شده ناشی از جنگ و نا امنی‌ها در آن ولایت خبر داد.

به‌هر خانواده بیجا شده یک بسته صحی از سوی موسسه DACAR با حضور نماینده اداره مهاجرین در مرکز کنر توزیع شد.