روند توزیع مساعدت نقدی و غیرخوراکی در قندهار آغازشد

sadam_morr
------------

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار به روز 1 شنبه 7جدی از روند توزیع مساعدت‌های زمستانی برای 1 هزار و 182 خانواده بیجا شده ناشی از جنگ در آن ولایت خبرداد.

این خانواده‌ها به دلیل جنگ از ولایات فراه، ارزگان، هلمند و ولسوالی‌های ولایت قندهار به مرکز ولایت بیجا و توسط این اداره شناسایی شده بود.

کمک‌های یاد شده به هر خانواده 15 هزار و 300 افغانی پول نقد و بسته پوشاک اطفال از طرف موسسه   IOM بوده و در حضور رییسان سکتور تخنیکی، مبارزه با حوادث طبیعی، مهاجرین و موسسه یادشده آغاز شد.