شبکه آب رسانی در لغمان به بهره برداری سپرده شد

anwari_morr
______________

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به روز یکشنبه (4 عقرب) از افتتاح شبکه آبرسانی در آن ولایت خبرداد.

این شبکه از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان  و  همکاری تخنیکی OHW به ارزش 3 ملیون افغانی در شهرک سلطان غازی لغمان اعمار و با حضور معاون والی، ریس امورمهاجرین لغمان و نماینده موسسات یادشده به بهره برداری سپرده شد.

با افتتاح این شبکه 200 خانواده از آب صحی بهره‌مند خواهند شد.