خانواده های بیجاشده در بلخ از مساعدت نقدی و غیرخوراکی مستفید شدند

anwari_morr
______________

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ به روز یکشنبه ( 4 عقرب ) از مساعدت‌های نقدی و غیرخوراکی برای ده‌ها خانواده بیجاشده درآن ولایت خبر داد.

این خانواده‌ها که تعداد شان به 92 فامیل میرسند قبلا از محلات مختلف بر اثر  تهدید و جنگ مناطق  اصلی خود را ترک و به نواحی مختلف مرکزی جابجا شده‌بودند که توسط ادراه مهاجرین در هماهنگی با موسسات مددرسان سروی شده بودند.

کمک های توزیع شده برای 60 فامیل عودت کننده و بیجاشده مقیم در کمپ سخی و شهرک قالین بافان برای هرفامیل 2 راس بز شیری ، 1 دانه آبخوره ، 1 عدد سطل آهن چادری ، 1 بوشکه پلاستیکی ، 1 عدد قیچی و 400 کیلو مواد خوارکه و برای 32  خانواده بیجاشده شلتر و 9 هزار و 360  افغانی از سوی دفترORD ، NRC  و شرکت افغان بیسیم توزیع گردید.