بیجاشده گان در زابل از کمک غذایی و غیر غذایی مستفید شدند

anwari_morr
______________

آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به روز یکشنبه 4 عقرب، از توزیع مواد غذایی  و غیر غذایی برای 38 خانواده بیجاشده که از ولسوالی شینکی  بیجا و در قلات مرکز این ولایت جابجا شده بودند خبر داد.

کمک مذکور به هرفامیل 184 کیلو آرد،25  کیلو دالنخود، 18 کیلو روغن، یک کیلو نمک ، 2کیلو بسکویت، بسته های صحی، آشپزخانه ، بشکه آب ، سطل آب، دوتخته ترپال، دوتخته کمپل،بالون گاز بوده که از سوی موسسه WFP و UNICEF  با حضور نماینده این آمریت و موسسات یادشده توزیع شد.