برای  120 فامیل بیجاشده درفاریاب مساعدت های نقدی توزیع شد

anwari_morr
برای  120 فامیل بیجاشده درفاریاب مساعدت های نقدی توزیع شد

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فاریاب برای 120خانواده بیجاشده داخلی در این ولایت با همکاری موسسه ACTED پول نقد مساعدت نمود.

این خانواده ها قبلا از ولسوالی های مختلف این ولایت بیجا و به محلات امن در مرکز این ولایت جابجا شده بودند که در هماهنگی این اداره با موسسات مدد رسان سروی ومستحق شناخته شده بودند.

مساعدت متذکره شامل۱۸ هزار افغانی پول نقد  بوده که بتاریخ۶  حمل سال روان در مرکز فاریاب با حضور داشت والی ، نماینده های این ادراه و موسسه یادشده توزیع شد.

قابل ذکر است که این خانواده ها قبلا نیز مساعدت های لازم را  همچو غذایی وغیر غذایی دریافت نموده بودند.