برای 51 خانواده بیجاشده درنیمروزمساعدت های نقدی، صحی وغذایی صورت گرفت

anwari_morr
برای 51 خانواده بیجاشده درنیمروزمساعدت های نقدی، صحی وغذایی صورت گرفت

 

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت نیمروز برای 51خانواده بیجاشده داخلی در این ولایت با همکاری موسسات RI,DACAR,HAPAAمواد غذایی وپول نقد مساعدت نمود.

این خانواده ها قبلا از ولسوالی های مختلف این ولایت بیجا و به محلات امن در مرکز این ولایت جابجا شده بودند که در هماهنگی این اداره با موسسات مدد رسان سروی ومستحق شناخته شده بودند.

مساعدت متذکره شامل 6 هزار افغانی پول نقد ،۱۸۰ کیلو آرد، ۱۴کیلوروغن ، ۱۴ کیلو دال، مواد غذای برای اطفال و یک بسته صحی بوده که بتاریخ 5 حمل سال روان در مرکز نیمروز با حضور داشت نماینده های این ادراه و موسسه یادشده توزیع شد.

قابل ذکر است که این خانواده ها قبلا نیز مساعدت های لازم را دریافت نموده بودند.