اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور امور مهاجرین وعودت کنندگان  در رابطه به وضعیت بیجاشدگان دخلی

anwari_morr

آمار های ثبت شده در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به اثر درگیری های مسلحانه و ناامنی ها محلات اصلی شان را ترک نموده اند که یک بار به رهبری این وزارت به اکثریت نیازمند آن مدد رسانی صورت گرفته است.
 اینک در فصل سرما فامیل های بیجاشده افغانستان در زیر خیمه ها، مخروبه، خانه های نیمه کاره و کرائی در یک حالت بسیار رقتبار در هوای سرد زمستان زندگی مینمایند. 
 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در هماهنگی با نهاد های ذیربط ملی و بین المللی بخصوص دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد جهت رسیدگی بهتر به وضعیت بیجاشدگان داخلی در زمستان سال ۱۳۹۸ از ماه میزان بدینسو کار را بالای استراتیژی کمک های زمستانی آغاز نمودند و طی چندین جلسات کاری با اعضای کلستر پیشنویس استراتیژی را ترتیب و سه بار در جلسه کمیته اجرای بیجاشدگان و عودت کنندگان شامل آجندا و روی آن بحث گردید.
 موضوع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی طی جلسات کاری با وزارت مالیه، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزار احیاء و انکشاف دهات، وزارت صحت عامه و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز شریک ساخته شد، که وزارت خانه های مذکور هر یک در ساحه کاری خویش آمادگی مساعدت به بیجاشدگان داخلی را در مطابقت با لایحه های کاری ادارت خویش و در روشنائی پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی را نشان دادند. 
این وزارت بر اساس استراتژی کمک های زمستانی ۹۵۵ هزار خانواده را جهت توزیع کمک هدف قرار داده است که تاکنون برای کمک به بیش از ۸۰ هزار خانواده بودجه و تعهد جامعه جهانی وجود دارد و جهت کمک به حدود ۱۰ هزار خانواده نیازمند هنوز هم به کمبود بودجه مواجه است. 
 وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در نشستی بدین منظور در مرکز رسانه های حکومت بیان کرد که الی یک هفته دیگر روند توزیع کمک های زمستانی به اتمام می رسد. 
 به گفته وی؛ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی سال های اخیر توانسته با ارایه پروپوزل های جداگانه مبالغ قابل ملاحظه را جهت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی از وزارت محترم مالیه جذب نمایند. طی سال ۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مبلغ ۲۴۳ میلیون افغانی را در فصل سرما طی پروپوزل های جداگانه از وزارت مالیه جهت رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان جذب نموده است. 
تاکنون از میان ارقام مورد هدف، به ۴۷ هزار و ۵۶۶۶ خانواده توسط موسسات همکار ملی و بین المللی و به شش هزار و ۳۱۷ خانواده توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مساعدت زمستانی صورت گرفته است که مجموع آن به ۵۳ هزار و ۸۳۷ خانواده می رسد و به هر خانواده ۱۵ هزار افغانی توزیع گردیده است.