به تعداد  ۱۵۰۰ فامیل در فاریاب مساعدت  نقدی دریافت نمودند

sadam_morr
3

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فاریاب به کمک مالی UNوباهمکاری تطبیقی  موسسه WFP برای ۱۵۰۰ فامیل بیجاشده ولسوالیهای چهارده گانه ولایت فاریاب مساعدت نقدی نمود.

این مساعدت شامل 2هزارو سه صد افغانی برای هرفامیل بوده که بتاریخ 17 قوس سال روان  در مرکز این ولایت توزیع صورت گرفت.