نمایشگاه صنایع دستی عودت کنندگان و بیجاشده های داخلی در قندهار افتتاح شد

sadam_morr
12

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت قندهار با هماهنگی هیئت موظف مقام وزارت نمایشگاه سه روزه صنایع دستی عودت کننده گان و بیجاشدگان داخلی را در این ولایت افتتاح نمود.

نمایشگاه مذکور جهت تشویق و بلند رفتن سطح تولید صنایع دستی و اقتصاد بانوان بوده که با حضور داشت معاون امور اجتماعی مقام ولایت قندهار، اغا لالی دستگیری, رییس امور مهاجرین ،روسا ادارات دولتی ، و موسسات ملی و بین المللی همکار، در شهر قندهار بتاریخ ۱۷ قوس سال روان افتتاح و برای  ۳ روز ادامه خواهد داشت.