اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان !

sadam_morr

سپاسگزاری و قدردانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از اختصاص یافتن 125 میلیون دالر کمک های ایالت متحده امریکا به عودت کنندگان و بیجاشدگان

از آنجاییکه در سال جاری نزدیک به 300 هزار هموطن ما از کشورهای میزبان شان برگشته اند و در سوی دیگر حدود 360 هزار نفر دیگر در اثر حوادث طبیعی و جنگ ها محلات اصلی شان ترک کرده اند، آمار بیجاشده ها و عودت کنندگان در پنج سال اخیر به بیش از سه و نیم میلیون نفر برگشت کننده و سه میلیون نفر بیجاشده افزایش می یابد که یک رقم قابل توجه آن نیاز به کمک دارند. 
بلند رفتن آمار خانواده های نیازمند ایجاب می نماید که دولت افغانستان و جامعه جهانی کمک هایش را به این خانواده ها افزایش دهد، بدین سبب در سال جاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز 145 میلیون افغانی را از بودجه مشخص دولت، در 14 ولایت کشور به خانواده های بیجاشده توزیع می نماید. 
همچنان اختصاص یافتن 125 میلیون دالر کمک اخیر ایالت متحده امریکا به خانواده های نیازمند بیجاشده، عودت کننده و آسیب دیده از سیلاب ها، امیدواری های این وزارت را در عرصه رسیدگی بهتر به این خانواده ها افزایش داده و از دولت ایالت متحده امریکا بدین سبب، صمیمانه سپاسگزاری نموده و این اقدام را به دیده قدر مینگرد. 
این کمک برای تأمین مواد غذایی اضطراری، تغذیه، آب آشامیدنی پاک، بهداشت، سرپناه، محافظت، همکاری بشردوستانه و لوژستیک موارد غیرغذایی برای آسیب‌دیدگان سیلاب، بیجاشدگان داخلی در نتیجه‌ی درگیری‌ها و عودت‌کنندگان استفاده خواهد شد.
همچنان از این بسته‌ی کمکی برای پرداخت هزینه‌ی بازگشت مهاجران، آموزش، معیشت و دیگر تلاش‌ها برای ادغام درازمدت مهاجران نیز استفاده خواهد شد. 
تطبیق و توزیع این کمک ها را در داخل کشور نهادهای بین المللی همکار وزارت امور مهاجرین به عهده دارد و این وزارت امیدوار است که با توجه به تجربه چندین ساله و تخصصی بودن نهادهای تطبیق کننده، کمک های مذکور مطابق به نیازمندی خانواده ها و ارایه خدمات انکشافی برای استقرار و ادغام دوامدار بیجاشده ها و عودت کننده ها به مصرف خواهد رسید. 
گفتنی است که کمک های ایالت متحده امریکا در سال گذشته میلادی 110 میلیون دالر بود که اینک به 125 میلیون دالر افزایش یافته است.