پروژه های تحت کار

جهت مطالعه گزارش ماهوار پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی سال مالی 1400به  اینجا  کلک نماید

بمنظور مطالعه پروژه های تکمیل شده و نا تکمیل در طول سال مالی 1399 به  اینجا کلک نمائید.

پروژه های تحت کار:

۱-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه آبرسانی وسیستم سولر شهرک عسقلان ولایت کندز ناامنی های متواتر مانع تطبیق پروژه گردیده که بودجه آبرسانی شهرک عسقلان ولایت کندزبه ولایت غور ومیدان شهر انتقال گردیده است.

۲- احداث واعمار (14.286) کیلومترسرک و(160) متر پایپ کلورت در شهرک بنی ورسک ولایت پروان تا اکنون پیشرفت کار عملی آن در ساحه 83% میباشد.

۳-  کار حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی، سیستم سولر با دیوار احاطوی چاه شهرک پنجوایی ولایت قندهارتا اکنون پیشرفت کار عملی آن درساحه 96% میباشد.

۴- حفر(21) حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندز به کمک مالی کشور هندوستان که کارپروژه آن تااکنون عملاً 90% پیشرفت نموده است.

 ۵- حفر یک حلقه چاه، سیستم سولر وذخیره آب در شهرک بنی ورسک ولایت پروان به کمک کشور هندوستان که پروپوزل پروژه مذکور ترتیب وغرض منظوری به مرجع مربوطه ارسال شده .

۶-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان که کارپروژه عملاً 6%پیشرفت نموده وکارآن متؤقف میباشد.

۷-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت قعله وزیر ولایت لوگر کارپروژه تااکنون عملاً 35% پیشرفت نموده است -

۸- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک میدان شهر ولایت میدان وردک کارپروژه عملاً 5% پیشرفت نموده است وفعلاً متؤقف میباشد-

۹-  تحکیم کاری جویچه های سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان کارپروژه تا اکنون عملاً 88% پیشرفت نموده کار نورمال جریان دارد.

۱۰-  پروژه توزیع نصب ومنتاژسیستم سولربرای 900 فامیل در شهرک مهاجرین امیرشنسیب ولایت غوردرپروسه تدارکاتی قرار دارد.

۱۱- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک شیخ متی ولایت زابل که اسناد آن طی مراحل قرارداد میباشد.

۱۲-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت ناگمان ولایت کاپیسا تظاهرات کوچیها مانع تطبیق پروژه مذکور گردیده است

۱۳-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک باباصاحب ولایت لغمان سروی تخنیکی پروژه مذکورتکمیل گردیده ودیزاین پروژه مذکور تحت کار است .

۱۴- از جمله (3000)نمره رهایشی شهرک مهاجرین دشت باباصاحب ولایت لغمان (948) نمره خط اندازی گردیده که بعد از توزیع آن متباقی نمرات خط اندازی وتوزیع خواهد شد.

۱۵ -خط اندازی (599)نمره رهایشی شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان کار پروژه(83%) تکمیل به اساس گزارش تیم سروی (101) نمره رهایشی درشهرک مذکور از طرف مردم تصرف گردیده .

 ۱۶- خط اندازی (2000) نمره رهایشی شهرک دشت قعله ولایت لوگردر آینده نزدیک کارخط اندازی نمرات مذکورآغاز خواهد گردید.