لایحه وظایف مشاور تخنیکی

sadam_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۱۳:۱۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان _ کابل _افغانستان

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه: مشاور تخنیکی

وزارت یا اداره: امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست: مرکز وزارت

تعداد پست:

گزارشدهی به معین مالی و اداری

................................................................................................

هدف وظیفه: مطالعه تمامی اسناد و راپور های داخلی و خارجی مربوط به وزارت و ارایه مشوره های تخنیکی، جهت بلند بردن ظرفیت کاری. همکاری تخنیکی با ریاست های اداری و تدارکات.

..............................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

همکاری و رهنمایی لازم در امورات کاری با کارمندان پروژه

انجام امورات پروژه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک

نظارت از راپور ها و اسناد داخلی و خارجی و ارایه مشوره های تخنیکی هنگام ضرورت

نظارت، رهنمایی و آموزش جهت ارتقا ظرفیت کاری کارمندان وزارت

کمک و همکاری تخنیکی با ریاست های مالی، پلان و پالیسی و تدارکات جهت پیشبرد امور پروژه به رهنمایی مدیر پروژه

تدویر و اشتراک در جلسات دو جانبه وزارت و تعقیب فیصله های جلسات

اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقام به وی سپرده میشود

....................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، مالی، اداره عامه، پالیسی عامه و علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری : داشتن پنج سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

آشنایی به بخش های مالی و تدارکاتی

دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متفاصیان واجد شرایط میتوانند سی وی (خلص سوانح ) ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعتبار18 الی 28 جدی ۱۳۹۹می شود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.comارسال نمایند.