لایحه وظایف مدیر پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

anwari_morr
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۵:۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

عنوان وظیفه             : مدیر پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : ریاست خدمات انجنیری                                                                                                                      

……………………..………………………....

هدف وظیفه: هماهنگی با مقامات ذیصلاح جهت ترتیب و تطبیق پلان تفصیلی پروژه، مدیریت، بررسی و نظارت از امورات پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

…………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به منظور تحقق اهداف اساسی وزارت.
 2. ترتیب نمودن راپور پیش بینی شده پلان پروژه ، به منظور اجرای پروژه به وقت و زمان معین.
 3. هماهنگی با واحد های دومی ولایات جهت تشخیص عودت کنندگان نیاز مند وتطبیق پروژه.
 4. چک و بررسی تخته های سولر و لوازم مرتبط به آن و سایر پروژه ها مطابق دیزاین واحجام کاری.
 5. همآهنگی با قرارداد کنند گان پروژه جهت اخذ مواد قراداد مطابق احجام کاری و دیزاین.
 6. همآهنگی با قراردادیان جهت توزیع  و نصب سیستم سولر مطابق احجام کاری و مشخصات.
 7. مراقبت از امورات کار پروژه مطابق احجام کار و دیزاین ومشخصات کاری .
 8. همکاری در تهیه و ترتیب نقشه ها و براورد کارهای  پروژه انکشافی تامین خدمات.
 9. چک و بررسی نقشه های ساختمانی پروژه های انکشافی.
 10. همکاری با کارکنان عملیاتی و قرار دادی به منظور تطبیق پروژه
 11. نظارت از روند سروی، دیزاین، برآورد ترتیب احجام کاری و تطبیق پروژه ها.
 12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 13. اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات و لوایح از طرف مقامات ذیصلاح سپرده می شود.

………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل لیسانس در رشته های انجینری، اقتصاد ، اداره و تجارت , اداره عامه به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری (اتوکد) وغیره برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 31جوزا 1400 ارسال نمایند.
 • دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی