لایحه وظایف مدیرعمومی محاسبه جنسی

sadam_morr
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۲۱
.

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

مدیرعمومی محاسبه جنسی

بست

4

نوعیت بست

حمایوی

وزارت یا اداره

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه

ریاست اداری

موقعیت پست

کابل

تعداد پست

1

گزارشده به:

رئیس اداری

گزارش­گیر از

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کد

(29-90-11-004)

تاریخ بازنگری

24/12/1398

........................................................................................

 هدف وظیفه:  مراقبت ازامور محاسبه جنسی و تحویلخانه ها جهت حصول اطمینان از قیدو جمع اجناس و مجرائی آن مطابق اسناد تقنینی نافذه.

.........................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تنظیم امور محاسبه جنسی، اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و باقیات و اجرأ حواله های جنسی
 2. کنترول از تطبیق اسناد موجودی تحویل خانه ها با کارت های ثبت و ذخیره داخل دیپو بمنظور شفافیت امور.
 3. حصول اطمینان از تطبیق بیلانس فاضلات و باقیات جمع دهی معتمدین جنسی و دفتر جنسی با کارت های ثبت و ذخیره دیپو های مربوط غرض تعادل  وبیلانس.
 4. نظارت از جابجائی اجناس بداخل دیپو ها با در نظر داشت مشخصات جنس و مقرره دیپوها جهت حفظ و نگهداری.
 5. نظارت از تطبیق پلان موجودی دیپوهای جنسی در شروع و ختم سال مالی غرض تثبیت فاضلات و باقیات اجناس.
 6. وارسی از مجرائی اجناس توزیع شده در کتاب مخصوص برویت تکت توزیع جهت وضع از جمع تحویلدار.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره.
 2. ترتیب پیشنهاد تعین هیئت معاینه و موجودی جهت پیشبرد امور در موقع ضرورت.
 3. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور انعکاس از فعالیت ها و دستاورد های مربوط .
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات ذیربط جهت تهیه فهرست اجناس مورد ضرورت طبق چارت صرفیه؛
 2. هماهنگی لازم با سایر بخش های مربوطه جهت پیشبرد بهتر امور محاسبه جنسی؛

------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی وحسابی، پالیسی عامه، علوم اجتماعی، مدیریت عمومی، CA،ACCA، حکومت داری، حقوق وکمپیوتر سیانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج ازکشور وبه درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری : حداقل یک سا ل تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور .
 3. مهارت های لازم:‌ آشنائی به یکی از لسان های رسمی کشور (دری و یاپشتو) و تسلط کامل به زبان انگلیسی، و مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

       ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

متقاضیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی را دانلود و ضمیمۀ اسناد ، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی   خویش را الی (10 یوم کاری )که اعتبار از 27 میزان  الی 7  عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمایند .

 

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی