لایحه وظایف سرویر

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۹:۲۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان _کابل افغانستان

عنوان وظیفه                     : سرویر

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : مسول مرکز ثبت مستفدین                                                                                                           

    تعداد بست                : 2 بست

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: جمع آوری ارقام حقیقی از سروی خانوار مستحقین زمین مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

……………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه.

ترتیب پلان سروی و جمع آوری ارقام ترتیب تقسیم اوقات و پلان سروی خانوار مطابق به پالیسی برنامه کنسرسیوم در ساحه

انجام سروی و جمع آوری ارقام از ساحه (سروی خانوار مستحقین) مطابق به پلان، فارمت و میعاد تعیین شده.

حصول اطمینان از صحت و کیفیت ارقام بدست آمده

ثبت و درج مشاهدات و یافته ها در مورد تردد و چگونگی فعالیت های واحدهای مسکونی در مناطق

گزارش از پیشرفت کار، چالش ها و ریسک های موجود.

عملی  نمودن  پلان سروی و انجام مطالعات تحقیقی برای تثبیت و تشخیص تعداد مستحقین

جمع اوری ارقام و اطلاعات با استفاده از روش سوال نامه ، تلیفونی ، مشاهده مستقیم ، انلاین و کسب اطلاعات از ادارات و نهادها.

ترتیب گزارش ماهانه از چگونگی فعالیت سروی و جمع آوری ارقام در ساحه، پیشرفت پروژه نظر به میعاد و شاخص های تعیین شده و شناسایی چالش های موجود.

ترتیب و ارائه گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت مرتب از پیشرفت فعالیت ها و دستآوردها ی بخش  مربوط در مطابقت به رهنمودهای پالیسی برنامه و ارائه آن به واحد در زمینه پیشرفت کاری بهبود در سروی ساحوی مربوط کارهای سروی

دریافت مشکلات ، نواقص و خلاهای پروسه سروی و جمع آوری ارقام  از ساحه، و ارایه گزارش آن به بخش مربوط

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های انجنیری، علوم اجتماعی، اداره عامه، اقتصاد، سروی، حقوق  به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های اداری و SPSS

متفاضیان واجد شرایط میتوانند )خلص سوانحCV ) ، تجربه کاری و اسناد تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعتبار۲۴جدی الی ۴ دلو ۱۳۹۹ می شود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.