لایحه وظایف انجنیر برق

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

انجنیر برق

بست

4

نوعیت بست

مسلکی

وزارت یا اداره

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه

ریاست خدمات انجنیری

موقعیت پست

کابل

تعداد پست

1

گزارشده به:

آمر مربوط

گزارش­گیر از

ندارد

کد

(29-90-17-027)

تاریخ بازنگری

24/12/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................

هدف وظیفه: دیزاین سیستم برق، وسایل و تجهیزات برقی تعمیرات مطابق به معیار های استاندرد قبول شده ملی و بین المللی.

......................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • مطالعه و تحلیل نقشه های تهیه شده بمنظور دیزاین شبکه برق داخل ساختمانها.
 • دیزاین ساختار برق پروژه های ساختمانی بمنظور تطبیق.
 • کنترول از تطبیق دیزاین سیستم های برق داخل ساختمانها جهت حصول اطمینان بطور معیاری و ایمینی.
 • ارائه مشوره های مسلکی در تمام موضوعات انجنیری برق جهت تصمیم گیری های مناسب و اقتصادی.
 • ارایه معلومات در مورد موضوعات جدید الکتریکی و میخانیکی جهت ایجاد سیستم های جدید.

وظایف مدیریتی :

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره.
 • ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور انعکاس از فعالیت ها و دستاورد های مربوط .
 • اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.

وظایف هماهنگی:

 • هماهنگی با ریاست ها و آمریت ها وسایر بخش های کاری وزارت/ اداره مربوطه جهت حصول اهداف متوقعه.

...........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری برق/ الکترونکس، انجنیری برق موسسات صنعتی و شهر ها، پولتخنیک و مهندس طرح و دیزاین شبکات برقی از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج ازکشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری :

 • حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور .

مهارت های لازم:‌

 • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری و یاپشتو) و تسلط به مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه و آشنائی به زبان انگلیسی.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ۲۰ حوت ۱۳۹۹ ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی