لایحه وظایف آمریت امور مهاجرین ولایات ارزگان

anwari_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۲:۴۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت امور مهاجرین ولایات ارزگان

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

معینیت مالی و اداری

موقعیت پست:

ولایت ( ارزگان)

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

معین مالی و اداری

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر مطابق (ساختار تشکیلاتی)

کد:

(                          )

تاریخ بازنگری:

22/04/1399

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

..........................................................................................................................................

هدف وظیفه: رهبری، کنترول و نظارت از امور ادغام مجدد بیجاشده گان و عودت کننده گان در مطابقت به پالیسی مطروحه اداره مربوطه.

...........................................................................................................................................

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح میکانیزم­ها و رهنمودهای تطبیقی بمنظور بهبود امور ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در مطابقت با اهداف دولت.
 2. فراهم نمودن تسهیلات درجمع آوری، مطالعه، تحلیل وتجزیه مینوت های مجالس کمیته های همآهنگی  وارائه فیدبک به آنها در همکاری با ریاست های مرکزی وزارت.
 3. اتخاذ تدابیر بمنظور بهبود کیفیت در بخش ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی در هماهنگی با نهادهای ذیدخل.
 4. پیشبینی نیازمندی های مالی سال پیشرو و طرح مسوده ضرورت های مالی غرض ارسال و طی مراحل بعدی به مرکز وزارت.
 5.  کنترول و نظارت از توزیع مساعدت ها به همکاری نهادهای ذیدخل در حالات اضطرار بمنظور رسیده گی شفاف و مشکلات ناگهانی به بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان.
 6.  اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت و زمان معین ، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت ، مطابق قوانین ، مقررات و طرزالعمل های نافذه کشور.
 7. ارائه معلومات از چالشها و مشکلات کاری که فرا راه اداره مربوطه ایجاد می­شود به مقامات ذیصلاح و شرکای کاری.

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت / اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی ، پالیسی و پلان کار.
 3. ارجاع مطالبات حقوقی عودت کننده گان و بیجاشدگان داخلی به نهاد های ذیربط جهت رسیده گی به آن.
 4. مطالبه راپورکاری از عملکرد بالای اهداف قبلاً پلان شده از شعبات ذیربط بمنظور تهیه گزارش به مقام وزارت.
 5. ارایه مشوره در تعین خط مشی و پالیسی اداره مربوطه.
 6. حصول اطمینان از مدیریت سالم ، استخدام ، تشویق ، ترغیب ، آموزش و انکشاف کارکنان ، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعیین شده.
 7. ارزیابی اجراأت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد ، افزایش مؤثریت و بازدهی کار ، تعین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 8. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 9. رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ، جامعه مدنی ، رسانه ها و شهروندان کشور ، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراأت اداری ، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 11. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 12. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی بست:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با نهادهای حقوقی بمنظور تبادل تجارب و حمایت از حقوق عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.
 2. تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف اداره مربوطه.
 3. تأمین ارتباط و هماهنگی با ادارات مماثل دولتی بمنظور ایجاد میکانیزم موثر و مساعی مشترک رسیده گی به وضعیت عودت کننده گان و بیجاشدگان داخلی.

...................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، ارتباطات، مدیریت عمومی، حقوق، علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت، روابط بین الملل، مدیریت مالی و اداری و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امور مهاجرت یا ارتباطات یا هماهنگی یا امور مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی یا تخصصی، حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستری؛

ب: دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و  آشنایی (تحریر وتکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 2. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 1. افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 2. درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛