لایحه عضومسلکی مصئونیت، صحت ورفاه کارکنان

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۱:۵۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضومسلکی مصئونیت، صحت ورفاه کارکنان

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

ریاست منابع بشری

موقعیت پست:

کابل مرکز

گزارشده به:

آمر ارتباط کارکنان

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

(10-10-90-29)

تاریخ بازنگری:

    /    /1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................

هدف وظیفه: حمایت از محیط سالم کاری، صحت، رفاه و مصئونیت وظیفوی کارکنان در وزارت.

.......................................................................................................

وظایف تخصصی بست:

 • ارایه مشوره های سودمند بمنظور تحقق اهداف و برنامه های کاری در قسمت صحت و مصئونیت کارکنان به ریاست منابع بشری.
 •  مطالعه و بررسی امراض شغلی و دریافت عوامل تاثیر گزار بر صحت،  خطرات کاری و علل آن بمنظور تأمین صحت، مصئونیت و رفاه کارکنان.
 • حصول اطمینان از تأمین محیط کاری سالم و مصئون در اداره بمنظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی. 
 • بدسترس قرار دادن طرزالعمل ها و رهنمود های صحت و مصئونیت به تمام بخش های مرکزی و ولایتی وزارت جهت آگاهی کارکنان.
 • تدویر سیمینار و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان و بهبود مصئونیت کار ، خطرات وظیفوی و امتیازات.

وظایف مدیریتی بست:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت. و
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی بست:

 • تأمین ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به حصول رهنمود ها و طرزالعمل ها مبنی بر صحت، مصئونیت و رفاه کارکنان غرض آگاهی دهی به کارکنان وزارت.

 ..........................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(مدیریت منابع بشری، اداره عامه، پالیسی عامه، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق،  اداره و منجمنت، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت،) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس در یکی رشته های ذکر شده از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ16 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی