سایر اسناد

ماده چهاردم قانون دسترسی به اطلاعات !

بند 2 ماده 14 ، ادارات مکلف اند ، بمنظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و بدسترس قرار دادن آن به متقاضیان ، بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند . 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جمله ارکان مهم قوه اجرائیه و رهبری کنندۀ امور مربوط به مهاجرین ، عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی می باشد ، هدف این وزارت رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان در کشور های میزبان ، تقویت روند عودت داوطلبانه وپایدار پناهندگان و مهاجرین ، تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ، رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی پس از ختم حالت اضطرار و عرضه خدمات موثر حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .

این وزارت مطابق تشکیل دارای یکهزار 248 نفر کارمند در سه معینیت (مالی و اداری ، پالیسی و پلان و امور پناهندگان ) ، 18 ریاست مرکزی 34 واحد دومی در ولایات و نماینده گی های خارجی می باشد .

فورم درخواستی دسترسی به اطلاعات

فرمان 305 در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور         

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سال مالی 1397 ، به تاسی از ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و احکام مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب گردیده است .

برای مطالعه پلان مذکور به (اینجا) کلک نماید .

جهت مطالعه گزارش ربع اول سال مالی۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان به اینجا کلک نماید .

دیتابیس سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان

پلان سال مالی 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بر اساس نتایج

پلان سال مالی 1396 ادارۀ امور ریاست جمهوری

گزارش سالانه اداره امور در سال 1396 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی (پروژه حفریک حلقه چاه تحقیقاتی در شهرک مهاجرین بابا صاحب ولایت لغمان).

 موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده (تهیه مقدار (1562) لیتر مبلایل تابستانی نوع (تیوتا)(354) عدد فلتر باب مبلایل، دیزل و پطرول مختلف النوع و مقدار (93) لیتر آب انتی فریز) بابت سال مالی 1397).

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی منصول بلال لمتد (تهیه و تدارک {مقدار ( 60000) لیتر تیل دیزل نوع Lo_62 مقدار (40000) هزار لیتر پطرول نوع A-95}

بودجه منظور شده به تفکیک عادی و انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بابت سال 1397

نوع بودجه                                    بودجه منظور شده به افغانی

عادی                                           326,340,000

انکشافی                                       125,460,000

توحید پلان مالی بودجه عادی و انکشافیث سال مالی 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان :

1-      پلان بودجه مالی (B20)

2-      پلان بودجه مالی (B30)

3-      پلان بودجه مالی (B20)

4-       پلان بودجه مالی (B20)

راپور قطیعه مصارفات بودجه (عادی و انشکافی ) در سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

 گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

بودجه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال مالی 1396 : 

وزارت محترم مالیه در بخش بودجه عادی سال مالی 1396 در سه برنامه مبلغ (۲۹۱،۸۸۸،۱۰۰) افغانی بودجه منظور نموده است و همچنان در بخش بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ (2،۷۲۴.۰۱۶) دالر امریکایی معادل مبلغ ۱۸۲،۵۰۹،۰۷۲ افغانی منظور نموده است . 

پلان های وزارت د سال1397 _1398: 

پلان سال مالی 1398وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش ربع اول سال مالی 1398

خلاصه گزارش کارکرد های سال 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

 

 

احصاییه

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها در جریان ماه می 2019 ، مطابق  24ثور 1398

 

عودت کنندگان:

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 59417 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1025 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 2687 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 158216 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 165529 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 87395 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 78134 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9830743 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﺣﺪود 53536 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﮐﻨﺮﻫﺎ، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﺑﻠﺦ، ﻓﺮاه، ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﮐﻨﺪز و ﺗﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 616 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 11187 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 282282 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 8281 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها  5538259 نفر .

رقم مهاجرین دارای مدرک و فاقد مدرک در پاکستان (1301854 نفر دارای مدرک و663652نفر فاقد مدرک) و در ایران (840 هزار نفر داری کارت آمایش ، 30 هزار نفر داراری سند طویل المدت، 450 هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت و887306 نفر فاقد مدرک ) .

مجموع بی جاشده های داخلی و برگشت کننده ها ( 252هزار882 خانواده ،شامل یک میلیون517 هزار 292 نفر) و85 هزار 266 نفردوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند . 

رقم افغان های که در جریان سال های 1394 و 1395 از کشور خارج شده اند ( حدود 250 هزار نفر می باشد ). 

 بی جاشده های که در آوایل سال 1396 کمک شده اند (5412 فامیل شامل 32472 نفر ) .

پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال های 1395 و 1396

جدول قرار داد های عقد شده سال مالی 1395 و 1396 

گزارش اجراآت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از بابت سال 1395

به گزارش ربع اول ریاست اطلاعات و ارتباط عامه طی سالی مالی 1399 به اینجا کلک نماید

جهت مشاهده به جنتری سال 1399 ه ش ، وزارت امور مهاجرین به اینجا کلک نماید

گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان 

لست آنعد مهاجرین که به اساس قرعه کشی در سال 1396 عازم بیت الله شریف می شوند .

 

 

                                معلومات بیشتر عنقریب اضافه می گردد .