تشکیلاتی جوړښت

تشکیلاتی جوړښت

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت۱۳۸۹ کال  تشکیلاتی جوړښت دلته  لیدلي شئ .

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت۱۴۰۱ کال، تشکیلاتي جوړښت دلته لیدلۍ شئ.

.