کمیته ادغام مجدد عودت کنندگان و سیستم ثبت معلو مات عودت کننده های ولایت کابل فعال شد

anwari_morr
-

هیأت مؤظف وزارت امور مهاجرین، کمیته ادغام مجدد و استقرار پایدار عودت کنندگان و بیجاشد ها و سیستم ثبت معلو مات ولایت کابل را با همکاری دفتر UNHCR به تاریخ 8 قوس دوباره فعال نمود.

در مراسمی که به آن مناسبت به اشتراک مسوولین ادارات دولتی و نهاد های همکار در آنولایت دایر شده بود، مولوی محمد یونس مخلص معاون والی کابل، از اقدام وزارت امور مهاجرین در قسمت فعالیت دوباره کمیته ادغام و سیستم ثبت معلو مات قدر دانی نموده و از ادارات زیربط و موسسات خواست که در همکاری و هماهنگی با همدیگر درقسمت شناسایی، ثبت و راجستر و رفع مشکلات عودت کننده ها وبیجا شده ها  و همچنان توزیع مساعدت ها کار نمایند.

سپس  قاری عبدالمتین رحیمزی، رییس امور مهاجرین ولایت کابل، با تذکر از دست آورد ها ومشکلات آنریاست، آمادگیهای آن اداره را درجهت عرضه خدمات برای عودت کننده ها وبیجا شده ها توضیح داد.

مراسم با ارایه پریزینتیشن هیأت وزارت امور مهاجرین در رابطه به اهداف، مسوولیتها و شیوه کار کمیته ای مذکور و سیستم ثبت معلو مات عودت کننده ها پایان یافت.