تماس با ما

34.496601610433, 69.158814938144

معلومات برای تماس

واصل آباد - ناحیه هفتم - کابل - افغانستان
+۹۳ (۰) ۲۰ ۲۹ ۵۱ ۳۸۹
media@morr.gov.af