د مونږ سره اړیکه

34.496601610433, 69.158814938144

د اړیکې معلومات

واصل آباد - اوهمه ناحیه - کابل - افغانستان
+۹۳(۰)۲۰ ۲۹ ۵۱ ۳۸۹
media@morr.gov.af