یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۸:۴۹

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان !

سپاسگزاری و قدردانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از اختصاص یافتن 125 میلیون دالر کمک های ایالت متحده امریکا به عودت کنندگان و بیجاشدگان

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۵:۲۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین در رابطه به توزیع کمک های رمضانی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همواره کوشیده است تا با جذب کمک های بشری برای خانواده های مستحق بیجاشده و عودت کننده، به این قشر آسیب پذیر کشور ارایه خدمات نموده و به نیازمندی اولیه آنان رسیدگی نماید.

Pagination