ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 243 فامیل بیجا شده را کمک نمود

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه ( ACTED و ADA) برای (243) فامیل بیجا شده ولسوالی امام صاحب این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 6 اسد سال جاری کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (19000) افغانی از طرف موسسه ADA، پول نقد مبلغ (6000) افغانی و نیز یک بسته صحی از طرف موسسه اکتید ، توزیع گردید.