ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

sadam_morr

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه(UNHCR) برای (100) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 2 اسد سال جاری برای هر فامیل یک پایه ماشین جوجه کشی و (126) دانه تخم باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.