ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان 612 فامیل بیجاشده را کمک نمود

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان به همکاری موسسات(DACAAR، WFP و UNICEF) برای (612) فامیل بیجا شده نواحی شهری پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 5 اسد سال جاری کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد غذایی و غیر غذایی بوده که باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع شد.