ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 98 فامیل بیجا شده را کمک نمود

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه (WFP) برای (98) فامیل بیجا شده ولسوالی وته پور این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی ، روز چهار شنبه، مورخ 2 اسد سال جاری کمک های غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.