برای 20 خانواده درولایت بلخ وسایل خیاطی کمک شد

sadam_morr
-

20 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ با همکاری انجمن مهاجرین ناروی وسایل خیاطی را به تاریخ 26 سنبله دریافت کردند.

کمک یاد شده برای هر خانواده شامل ماشین خیاطی، اتو، میز و چوکی بود که با حضور نماینده ریاست مهاجرین توزیع گردید.