به 5۸خانواده درولایات لوگر و بلخ مساعدت صورت گرفت

sadam_morr
-

برای ۵۸ خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایا ت لوگر  وبلخ به تاریخ 13 جوزا  مساعدت نقدی   موسسات توزیع شد.
طبق معلو مات واصله از ادارات امور مهاجرین ولایات یاد شده، این مساعدت به هر یک از42 خانواده  در ولایت لوگر، مبلغ 22 هزارو 600 افغانی ازطرف موسسه CHA  و به هریک از 16 خانواده در ولسوالی چمتال ولایت بلخ  مبلغ 43 هزار افغانی از جانب موسسه NRC با حضور نماینده  های ادارات امورمهاجرین آنولایات توزیع شد.