به 200 خانواده دربلخ مواد خوراکی توزیع شد

anwari_morr
-

200 خانواده بیجاشده درولایت بلخ به همکاری بنیاد خیریه آبی به تاریخ 6 حمل مواد خوارکی دریافت نمودند.

خانواده های یادشده قبلا توسط اداره مهاجرین درناحیه سوم مزارشریف شناسایی شده بود.

به هر خانواده یک بوجی آرد ، یک بوجی برنج ، 5 لیتر ورغن ، 2 کیلو مکرونی ، 3 کیلو لوبیا ،2 کیلو بوره ، 2 کیلو چای سیاه ، یک کیلو نمک و یک قوطی خرما بود که با حضور نماینده اداره مهاجرین بلخ توزیع صورت گرفت.