بیش از هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

sadam_morr

یک هزارو 608 تن مهاجر افغان  مقیم ایران، از طریق پل ابریشم ، به تاریخ 11 دلو  به ولایت نیمروز برگشتند.

به اساس معلو مات ریس امورمهاجرین ولایت نیمروز افراد مذکور32 خانواده ، شامل 145 تن و 1463 تن مجرد بودند و ازآن میان 10 خانواده شامل 25 مرد و 25 زن و همچنان 30 تن مجرد غرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شده اند.