بیش از چهار هزار مهاجرافغان از ایران به وطن برگشت نمودند

sadam_morr
-

بر اساس معلومات نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز پل ابریشم ولایت نیمروز، در دو روز گذشته چهار هزار و 128 مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت کرده اند.

سه هزارو 78 مهاجر افغان به تاریخ 10 و 11 ماه دلو از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات و یک هزار و 50 مهاجر افغان دیگر که در ایران به سر می بردند، به تاریخ 10 دلو از طریق مرز پل ابریشم ولایت نیمروز وارد کشور شده اند.

در میان این بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند، 68 خانواده نیز شامل می باشد که تعداد اعضای شان مجموعاً به 244 نفر می رسد.

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان، 23 خانواده و 141 تن بازگشت کنندگان مجرد را جهت دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده که از سوی آن اداره برای شان بسته های کمکی بشری توزیع شد.