به بیش از دو هزار خانواده در 7 ولایت کشور مددرسانی صورت گرفت

anwari_morr
-

به اساس گزارش نمایندگی های وزارت امور مهاجرین در ولایات، برای دو هزار و 747 خانواده به تاریخ 7 قوس با همکاری موسسات مددرسان مساعدت های غذایی و نقدی توزیع شد.

این کمک ها در ولایات بدخشان، پروان، بادغیس، کاپیسا، کنر، میدان وردک و سمنگان به آن عده از خانواده های نیازمند که از توسط تیم مشترک سروی، مستحق شناسایی شده اند، توزیع گردید.

در جریا کمک های مذکور به 967 خانواده در بدخشان نظر به نیازمندی خانواده ها به هر خانواده مبلغ 700، 275 و یک هزار و  400 دالر آمریکایی، به 436 خانواده در سمنگان مبالغ 275، 600 و 700 دالر امریکایی به هر خانواده و برای 853 خانواده در میدان وردک مبلغ  275 دالر امریکایی به هر خانواده از مساعدت های اداره از طرف UNHCR توزیع شد.

همچنان به 29 خانواده در کنر مبلغ 10 هزارو 460 افغانی به هر خانواده از سوی موسسه AWRO، به 174 خانواده در پروان مبالغ هفت هزار و سه هزار افغانی و به 21 خانواده در کاپیسا مبالغ(15 هزار، 25 هزار و42 هزارو 500 افغانی) به هر خانواده از طرف موسسه NRC توزیع شد.

در همین حال برای 267 خانواده دیگر در بادغیس مواد غذایی شامل 100 کیلو آرد، 12 کیلو دانخود و 10 لیتر روغن از جانب موسسه  CRDSA توزیع گردید.