صد ها خانواده در ننگرهارکمک شد

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

برای 835 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ ، عودت کننده و آسیب پذیر در ولایت ننگرهار مساعدت نقدی دفتر UNHCR، درتفاهم با ریاست امور مهاجرین آنولایت به تاریخ 13  سرطان توزیع شد.

به اساس معلو مات آنریاست، برای هر یک از خانواده ها ی مستحق در کتگوری های مختلف مبلغ 330 ، 550 ، 650 ، و 800 دالر امریکایی توزیع شده است.