خانواده های بیجاشده و نیازمند در ولایت کابل مساعدت گردید

sadam_morr
-
برای 100 فامیل بیجاشده و بی بضاعت روز چهارشنبه اول سرطان سال روان در ولایت کابل کمک صورت گرفت.
این مساعدت از سوی مؤسسه (IRC) در هماهنگی با ریاست امورمهاجرین ولایت کابل بعداز سروی برای هرخانواده مبلغ 24 هزار افغانی پول نقد توزیع گردید