بیش از یک هزار و 400 خانواده در ولایت کابل مساعدت دریافت کردند

sadam_morr
_____
برای یک هزار و 430 خانواده بیجاشده و بی بضاعت روز چهارشنبه 4 جوزا سال روان بعد از سروی از سوی مؤسسه ی WFP در ناحیه پنجم با هماهنگی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل برای هرخانواده مبلغ سه هزار و 800 افغانی مساعدت گردید.
در همین حال موسسه IRC با هماهنگی ریاست امور مهاجرین ولایت کابل روز چهارشنبه، 52 خانواده بیجاشده و نیازمند دیگر را در ناحیه چهارم شهر کابل تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار داد.
در جريان این برنامه کمکی به هر خانواده مبلغ 24 هزار افغانی مساعدت شد.