بیش از سه هزار مهاجرافغان ازایران وپاکستان، به وطن برگشت نمود

sadam_morr
_____

به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز سه هزارو 587  نفر مهاجر، به تاریخ دوم جوزا  طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده است.

از میان افراد مذکور121  خانواده ، شامل 474  تن و 2118 تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری  و26 خانواده شامل 95  تن  و900 تن مجرد  بصورت داوطلب واردکشور شده اند.

به گفته منبع ازآن میان،  106 خانواده شامل 187  مرد و239  زن وهمچنان 151 تن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شدند.

همچنان 49 خانواده مهاجردیگر، روز گذشته، به کشور عودت نموده اند.

 آمر سرحدی  ریاست امور مهاجرین قندهار، درسپین بولدک گفت که خانواده های یادشده شامل 334  نفر فاقد مدرک بودند و از طریق مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگشته اند.