68 فامیل در فراه بسته های صحی اخذ کردند

anwari_morr
______________

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به روز یک شنبه ( 4 عقرب ) برای 68 خانواده که از ولسوالی‌ها  به مرکز این ولایت بیجاشده بودند، بسته های صحی توزیع نمود.

این بسته های صحی  از جانب موسسه DACAR با حضور نماینده اداره مهاجرین، شورای ولایتی و موسسه یادشده در مرکز توزیع شد.