دست کم 200 خانواده بیجاشده در فاریاب کمک غیرخوراکی دریافت کردند

anwari_morr
.

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب به روز پنجشنبه اول عقرب برای 200 خانواده که از ولسوالی های قیصار و خواجه سبزپوش ازاثر جنگ و نا امنی بیجاشده در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا بودند، کمک های بشری توزیع کردند.

به هر فامیل بسته آشپز خانه ،کمپل ،ترپال ، لباس زمستانی ، بوشکه اب و بسته صحی کرونا از سوی سره میاشت با حضور نماینده امورمهاجرین و نهاد یاشده توزیع شد.