۲۳۴ خانواده در فراه مواد غذایی و بسته های صحی دریافت نمودند

anwari_morr
.

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به روز های پنج شنبه و شنبه (اول و سوم عقرب) برای  ۲۳۴ خانواده بیجاشده در شهرک مهاجرین آن ولایت مواد غذایی و بسته صحی توزیع نمود.

خانواده های یادشده قبلا از اثر ناامنی ها و جنگ از محلات مختلف به مرکز بیجاشده بودند و در همکاری اداره مهاجرین با موسسات مدد رسان شناسایی شده بود.

کمک یادشده یک بسته صحی  از جانب موسسه RI و ۱۸۴ کیلو آرد،  ۲۱ دانه بیسکویت، یک کیلو نمک برای 68 خانواده از جانب موسسه WFP بوده که با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسات یادشده در مرکز توزیع شد.