ده تن کودک بین سنین ۲ تا ۱۲سال ...

sadam_morr
ده تن کودک بین سنین 9 تا 12 سال که اخیراً در پاکستان قاچاق شده بودند، با تلاش جدی همکاران ما از یک محل تربیتی تروریستان در خارج از کشور نجات یافت، به داخل کشور انتقال داده شد و در وزارت امور مهاجرین به خانواده هاشان تحویل داده شد.
 
متاسفانه بیشتر از 4 دهه جنگ تحمیلی در کشور سبب شده تا یک ذهنیت نادرست نسبت به دیانت، اسلامیت و فرهنگ ما شکل گیرد که این ذهنیت بیشتر کودکان و نوجوانان را در معرض قربانی شدن قرار می دهد.
 
پدران و مادران این کودکان به این نیت پاک که فرزندانشان تحصیلات دینی فرا می‌گیرند، رضایت به بردن‌آنها به بیرون از کشور دادند، بی خبر از این که تروریستان داشتند این کودکان معصوم را به بم هوشمند علیه مردم این سرزمین تبدیل می‌کردند.
 
در عین حال که ما تمرکز بیشتری بر این موارد خواهیم کرد، والدین محترم باید در مورد کودکان شان شدیدا محتاط باشند و به هر کسی اعتماد نکنند، کودکان شان را اینگونه در معرض قاچاق قرار ندهد، زیرا این موضوع در مطابقت با اسلامیت، دیانت و افغانیت ما نیست.