برای 25 تن بیجاشده ، بی بضاعت، وعودت کننده در قندهار وسایل کار توزیع گردید

anwari_morr
برای 25 تن بیجاشده ، بی بضاعت، وعودت کننده در قندهار وسایل کار توزیع گردید


ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت قندهار به تاریخ 5 حمل سال روان به همکاری موسسه UNHCR برای 25 تن بیجاشده ، بی بضاعت، وعودت کننده در قندهار وسایل کار مساعدت نمود.

این خانواده ها قبلا در هماهنگی این اداره با موسسات همکار سروی وبررسی شده بود.

مساعدت متذکره شامل وسایل دوکانداری، ماشین های خیاطی، وسایل آرایشگاه، وسایل دست دوزی ،کراچی، ووسایل خوراکی  بوده که با حضور داشت نماینده های این ریاست وموسسه یاد شده در مرکز قندهار توزیع گردید.

این پروژه جهت رشد اقتصادی خانواده های متذکره در این ولایت بوده که برای شاملین آن توزیع شد.